گربم مرده

همیشه وقتی کسی رو دوست داشت یکجای کار بدجور می لنگید

همیشه کسی که دوست داشت رو ناخواسته آزار می داد 

همیشه خودش بود که اخر کوچه رو می بست

همیشه یک جای کار خرابکاری میکرد 

همیشه خودش اول جا میزد

همیشه کم می اورد 

/ 0 نظر / 33 بازدید