تام _ تمام

                                سنگ

                                              مثل

                                                         قلب تو

 

                              سنگین

                                            مثل

                                                       قدم های من

/ 0 نظر / 5 بازدید