148

دردست تعمیر رو که نگاه میکنم

سریع میخونمش ...

صفحه ی بعد

...

اینو قبلا خوندم ! آشنا میزنه !

...

برمیگردم دوباره آخریا رو میخونم

تک به تک

و با هرکدوم یه بار دیگه حال میکنم

از آخر به اول

همه رو

راستی یه چیزی!!

تصادفا ! من با تک تکشون تو فکر فرو میرم ؟

تصادفا ! من با تک تکشون موافقم ؟

تصادفا ! من با تک تکشون به قلم نویسنده ایمان میارم ؟

تصادفا ! من با تک تکشون حال به حالی میشم ؟

تصادفا ! من و اون دوستیم؟

تصادفا ! این همه تصادف !؟

/ 0 نظر / 29 بازدید