ساده !؟

 

                 میان من و اندوه من فرسنگ هاست

                                                 و میان تو محبت تو فرسنگ هایی بیشتر

                 تو را آنگونه که بودی دیدم

                                                 و همانگونه برگزیدم .

                پذیرفتنت بیش ازین دیگر کار من نیست

                                                 ولی کنار گذاشتن رفاقتت برایم مشکل تر مینماید .

               هرچند ممکن است برای همگان ساده باشد این

                                                حقیقتا ساده ...

/ 0 نظر / 5 بازدید