یکی مینویسد

follow plz

یکی هم میتواند بنویسد

mention plz

هرکس به آیین خودش کمبودهایش را فریاد میزند

به زبان اشک

به زبان رشک

...

به زبان سکوت

...

به زبان بی زبانی

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
هدی

فهمیدن دیگران قضاوت اشتباه نکردن سخنه و زمانبر...