حال

 

     سرمای هوای رفاقت ، انجماد معرفت به ارمغان آورده است  .

           گرمای آتش نفرت ، خاکستری ای بیش از بلور وجود باقی نگذاشته است .

/ 0 نظر / 3 بازدید