سیگاری شده بود ...

 درد داری؟

همه درد دارن ، تازه خیلیارو تو بهشون این دردو وارد کردی

پس خفه شو و دردتو بکش .

میدونی ؛ هیچ دردی غیرقابل تحمل نیست

صبح ها که چشماتو باز میکنی و میبینی متاسفانه هنوز نفس میکشی و زنده ای

دردهاتو یکی یکی با جرعه ای آب میفرستی پایین

لیوانو میذاری کنار بطری و قرص هارو برمیگردونی تو کشو تا فردا صبح

ماهی یه بار هم میری دکتر و دوز داروهاتو میبری بالا

اون روزی هم که هیچ دوزی از پس تو و دردات برنیومد ؛ میمیری

دیدی ، همه ی دردها قابل تحملن

پس خفه شو و دردتو بکش .

/ 0 نظر / 17 بازدید