پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

محاسبات

                                             رنجش های ساده ی من                       نگاه های صادقانه ی من                       لبخند های بی مهابای من                                                               ناراحتی های بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

ساده

         سقوط در ارتفاع جان می گیرد                                                 و                                                    ارتفاع در سقوط جان می دهد.
/ 0 نظر / 28 بازدید

تام _ تمام

                                سنگ                                               مثل                                                          قلب تو                                 سنگین                                             مثل                                                        قدم های من
/ 0 نظر / 30 بازدید

اینجانب

           کوچه های خیال خالی شده اند                 پرندگان احساس جان داده اند                          صفحات جان آتش گرفته اند                    -----------------------------------------------------------------------             دود آه کور کرده است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

بدون شرح

این جا        غم هایمان زیاد اند ...               دل هایمان کوچک شده اند ...                        تحمل هایمان کفاف نمی دهند ...                                   طاقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید