# خالق_جمله_قهرا_قصد_نداشته_خارج_از_لفافه_حرف_بزنه