اینجانب

 

         کوچه های خیال خالی شده اند

                پرندگان احساس جان داده اند  

                       صفحات جان آتش گرفته اند 

                 

-----------------------------------------------------------------------           

 دود آه کور کرده است چشم هایم را

و ناگاه بارش ابری تر کرد چهره ی این غریب را

             

 

/ 0 نظر / 3 بازدید